Prašuma Perućica

NACIONALNI PARK SUTJESKA

Nacionalni park Sutjeska nalazi se na magistralnom putnom pravcu Beograd - Foča - Tjentište - Dubrovnik.
Proglašenjem ovog područja Nacionalnim parkom, 1962. g., u njegove granice ušli su najljepši dijelovi tri hercegovačke opštine, Foče, Gacka i Kalinovika. Izuzetno prirodno bogatstvo i ljepota ogleda se kroz brojne doline, guste šumske komplekse, riječne kanjone, planinske pašnjake, krš i visoke planinske masive.
Ukupna površina parka iznosi 17.250 ha.
Zatvaraju ga sa istoka Pivska planina (1.775 m) i rijeka Piva do Šćepan-polja, a dalje tok Drine do ušća rijeke Sutjeske, zapadno je masiv Zelengore (2.014 m), povezan sa Lelijom (2.032 m), jugoistočno Maglić (2.386 m), Volujak (2.337 m) i Bioč (2397 m). Ovim predjelom protiče Sutjeska sa više pritoka.

U Nacionalnom parku “SUTJESKA”, na relativno malom prostoru, skoncentrisano je  ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta, tako da je ovo područje bilo meta mnogobrojnim naučnicima, botaničarima, šumarskim stručnjacima, geolozima, zoolozima... Ovdje je zastupljeno preko 2.600 vrsta vaskularnih biljaka, sa  velikim procentom endemičnih i retkih vrsta. Bogata flora sadrži listu od preko 100 vrsta jestivih gljiva, kao i veliki broj rijetkih, ugroženih i osjetljivih vrsta.

Životinjski svijet Nacionalnog parka “SUTJESKA” je takođe izuzetno bogat. U gustim šumama i po planinskim vrletima obitavaju gotovo sve vrste tipične za balkanski planinski sistem, registrovano je oko 140 vrsta ptica, planinski potoci i rečice su bogate pastrmkom - jednom rječju - pravo bogatstvo i sigurno jedinstveno područje Evrope.

Nacionalni park ”Sutjeska”je član EUROPARK-a, evropske federacije parkova.

Po ljepoti se izdvajaju prašuma Perućica i "Gorske oči" - devet glečerskih jezera na Zelengori.

Prašuma Perućica,

Nalazi se u sklopu Nacionalnog Parka "Sutjeska". Okružena je vrhovima (Maglića 2386 m - najviši bosansko-hercegovački planinski vrh), Volujaka (2336 m) i Snježnice (1804 m), a od Zelengore odvojena je kanjonom Sutjeske. Duga je oko 6 a široka od 1 do 3 kilometra. Zahvata površinu od 1291 ha. Kroz prašumu protiče Perućički potok, čiji se vodopad Skakavac obrušava niz liticu visoku 75 m.

Šuma je gusto isprepletena, na pojedinim mjestima je gotovo neprohodna. Na relativno malom području, zbog specifičnih geoloških i klimatskih uslova, susrećemo se sa izuzetno bogatom florom i faunom:
krecuci se od najnižih (600 m) prema višim položajima (1700 m) susrećemo se sa šumama crne i bijele johe, šumama hrasta kitnjaka, običnog graba i crnog bora, predplaninskom bukovom šumom i klekovinom bora; ovdje možete vidjeti i stabla stara i po nekoliko vjekova, visoka preko 50 metara i prečnika od 150 centimetara.
U prašumi živi i niz životinjskih vrsta kao što su: medvjed, divojarac, srndać, vepar, kuna zlatica i bjelica, divlja mačka, lisica i druge; od pernatih vrsta, suri orao, krstaš, tetrijeb-gluhan, sivi soko, crvenorepi kos, jarebica kamenjarka, lještarka i druge.

Zbog izuzetne ljepote i bogatstva 1952. g., prašuma Perućica je proglašena strogo zaštićenim rezervatom, koji se isključivo koristi za nauku i obrazovanje.

Perućica predstavlja mali ostatak iskonske prirode sa bogatim, multifunkcionalnim biodiverzitetom i zaslužuje da u potpunosti bude zaštićena za sadašnje i buduće generacije

U područje prašume ulazi se samo u pratnji vodiča.